Pozrite si zmeny pre živnostníkov od 1. júla

Na vaše otázky odpovedala v on-line rozhovore Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov.

Otázky už nemožno pridávať. Rozhovor bol uzavretý.

Online rozhovor

Otázku položil:
Zeman Miroslav
1.8.2011 14:08
Ako si správne vypočítať odvody do Sociálnej oisťovne? Ako sa budú riešiť prípadné rozdiely, o ktorých možno ani nebudeme vedieť? Dozvieme sa po dlhých rokoch, že dlhujeme poisťovni tisíce eur, ako sa to dnes bežne stáva?
Potrebujete vedieť v prvom kroku či ste povinný platiť odvody, teda či ste prekročili stanovenú hranicu príjmov (za rok 2010 je to 3948,72 euro), potom svoj čiastkový základ dane z daňového priznania, riadok 59 a počet mesiacov podnikania. Svoj mesačný vymeriavací základ si vypočítate podľa vzorca : Čiastkový základ dane / 2 / počet mesiacov podnikania (zaokrúhlenie smerom dole na 2 miesta) Samotný odvod potom ako 33,15% z tohto vymeriavacieho základu. Prípadné rozdiely a teda nedoplatky bude poisťovňa priebežne oznamovať, tiež je možné si nechať vytlačiť saldokonto svojich platieb kde vidíte aký vám určila predpis poisťovňa a ako priraďuje vaše platby.
Otázku položil:
Tomáš
1.8.2011 15:45
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako sa stanovuje výška preddavkou v 1. roku podnikania/živnosti v týchto situáciach: 1. V tomto roku sa popri TPP stanem aj SZČO, čiže budem mať súbeh - ak sa stanoví výška preddavkov do ZP? 2. Neskôr v tomto roku ukončím TPP, ostanem iba SZČO - ovplyvní to výšku preddavkov do ZP? 3. Keď ostanem iba SZČO a chcem byť dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba - ako sa stanoví výška preddavkov do SP? Stačí odvádzať minimálne odvody a z tých sa bude odvíjať nemocenské, dôchodkové a odvody do garančného fondu solidarity? Ďakujem
1. Pri súbehu si výšku odvodov do zdravotnej poisťovne môžete určiť a to aj v nulovej výške, ale potom je potrebné počítať s prípadným nedoplatkom v rámci ročného zúčtovania. 2. Keďže už nebudete mať súbeh tak ste povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne v minimálnej výške. 3. Pokiaľ vám vznikne povinnosť byť povinne nemocensky poistená osoba tak si výšku odvodov vypočítate podľa vyššie uvedeného vzorca a v tomto odvode máte zahrnuté aj dôchodkové poistenie. Ak vám jeho výška nevyhovuje môžete sa dobrovoľne pripoistiť. V prípade, že vám nevznikne povinnosť hradiť odvody do Sociálnej poisťovne, tak sa môžete dôchodkovo poistiť dobrovoľne. Výšku odvodu vám povedia podľa toho aký vymeriavací základ si určíte.
Otázku položil:
Jana
1.8.2011 17:01
Aké sú zdravotné odvody z prenájmu nehnuteľností? Boli od mája zrušené tak, ako vláda SR sľúbila?
Zdravotné odvody z prenájmu boli zrušené.
Otázku položil:
zuzana
1.8.2011 17:05
Dobrý deň, mám slobodné povolanie s prideleným DIČ. Aké odvody som povinná platiť? Som povinná robiť daňové priznanie, ak som nezarobila viac ako 1 000 eur? ďakujem
Status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely zdravotného poistenia je odvodený od daňovej registrácie a takáto osoba musí dovŕšiť vek 18 rokov. Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa považujú všetci, ktorí majú príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu a teda aj tí, ktorí vykonávajú umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu. Pokiaľ už podnikáte dlhšie, platíte si zdravotné odvody do konca roku 2011 vo výške v akej ste si ich platili v druhej polovici roku 2010, pokiaľ ste novovzniknutá szčo tak v minimálnej výške 46,06 euro/mesiac. Čo sa týka sociálneho poistenia a odvodov, prvýkrát vám vznikne povinnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni až k 1.7.2012 a to vtedy, ak váš brutto príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (honoráre a pod.) podľa daňového priznania za rok 2011 presiahne sumu cca 4080 eur (presná hranica príjmu bude známa počas roka 2011). Do úvahy sa pritom neberú príjmy zdanené zrážkovou daňou (napr. honoráre za články v novinách), ktoré sa neuvádzajú v daňovom priznaní,do úvahy sa neberú ani príjmy zo zdedených autorských práv. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2010 bola stanovená hranicou príjmov 2012,85 euro/rok a nebyť v strate. Za rok 2011 by to mala byť hranica 1779,65 euro/rok.
Otázku položil:
2.8.2011 08:32
Daňové priznanie za 6 mesiacov živnosti (nie nová pozastavená na 6 mesiacov r. 2010) činilo 3850.-€. Teraz v r. 2011 pozastavená živnosť do 30.6.2011. Treba platiť odvody od 1.7.2011? a v akej výške? Ďakujem
U toho, kto opätovne nadobudol postavenie szčo (po pozastavení živnosti) sa pri zisťovaní, či je povinne poistenou szčo postupuje nasledovne : zistí sa príjem za rok, ktorý dva roky predchádza dňu opätovného nadobudnutia postavenia szčo. Ak tento príjem je vyšší ako 12-násobok minimálneho základu platného v predchádzajúcom roku, táto osoba sa stane povinne poistenou szčo. U vás je teda potrebné skúmať, či bol príjem z podnikania aj v roku 2009 a v akej výške ak áno. Pokiaľ by však tento príjem aj bol, povinnosť vám zanikne k 30.6.2011.Szčo vznikne povinné poistenie szčo od 1.júla 2011, ak jej (hrubý) príjem v roku 2010 bol vyšší ako 3948,72 eur. Váš príjem za rok 2010 nepresiahol výšku 3948,72 euro takže vám od 1.7.2011 nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.
Otázku položil:
M.W.
2.8.2011 08:55
Dobrý deň. Som bývalý profesionálny vojak na výsluhovom dôchodku. Chcem si založiť živnosť a chcem sa spýtať či budem povinný platiť do odvody ZP a SP a vlastne čo všetko so povinný odvádzať.
Odo dňa získania oprávnenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti ste osobou, ktorá je povinná platiť odvody do zdravotnej poisťovne. V roku 2011 sú min. preddavky vo výške 46,06 €, čo je 14 % zo sumy 329,06 €. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, v prípad žeby ste začali podnikať v roku 2011 s bude prvýkrát posudzovať k 1.7.2012 na základe dosiahnutých príjmov za rok 2011. Po prekročení zákonom stanovenej hranice príjmov sa stávate povinne nemocensky poistenou osobou a platíte odvody. Vymeriavací základ aj odvod si vypočítate podľa vyššie uvedeného vzorca.
Otázku položil:
Lýdia
2.8.2011 09:02
Mám 56 rokov a som v čiastočnom inv. dôchodku. Práca sa mi ťažko hľadá, ale keďže mám l syna mám odpracovať niečo cez 5 rokov. Práce, ktoré mi ponúkajú sú podmienené živnosťou. Aké odvody by som platila do soc. a zdravotnej poisťovne,keby som si predsa tú živnosť založila.
Odo dňa začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (získania živnostenského oprávnenia)ste povinná prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni a platiť odvody na verejné zdravotné poistenie, na začiatku v minimálnej výške, čo je momentálne 46,06 euro/mesiac. Ďalšie preddavky by vám boli vypočítané v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia na základe dosiahnutého príjmu. Čo sa týka odvodov do Sociálnej poisťovne posúdenie, či sa stanete povinne nemocensky poistenou osobou bude najskôr k 1.7.2012 na základe dosiahnutého príjmu za rok 2011. Pokiaľ prekročíte hranicu príjmov stanovenú v zákone budete povinná platiť odvody aj do Sociálnej poisťovne. Minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne je momentálne 109,07 eur/mesiac.
Otázku položil:
magnet113
2.8.2011 09:04
Chcem sa spýtať, začínam podnikať. Keď si uzatvorím dobrovoľné poistenie, predtým som bol na úrade práce, v prípade PN po splnení podmienky 270 dní, budem môcť poberať niečo alebo nie? Keď budem platiť 49 eur mesačne, v akej výške asi by som mal poberať nemocenskú?
V prípade uzatvorenia dobrovoľného nemocenského poistenia musíte splniť podmienku existencie tohto poistenia v trvaní 270 dní. Po uplynutí tejto lehoty a uhradení poistného budete mať nárok na nemocenskú dávku. Denný vymeriavací základ z ktorého vám bude vypočítaná denná výška nemocenskej dávky sa vypočíta ako: DVZ = súčet mesačných vymeriavacích základov/počet dní tohto obdobia Pri výške poistného 49 euro je vymeriavací základ na poistné 1113,64 euro. Nemocenská dávka pri PN sa vypočíta ako: 1.-3.deň 25% z denného vymeriavacieho základu 4. a ďalší deň 55% z denného vymeriavacieho základu Po uplynutí lehoty 270 dní by približná nemocenská dávka predstavovala sumu cca 9 euro/deň v prvých dňoch a cca 20 euro/deň v ďalších dňoch.
Otázku položil:
anja
2.8.2011 09:10
Dobrý deň, živnostník zomrel, podľa žinostenského zákona môže pokračovať manželka do dedičského konania a po dedičskom konaní ešte 6 mesiacov, pokiaľ si nespraví živnosť. Daňové priznanie za rok 2008 bolo vykonané do 3 mesiacov po úmrtí a ďalej sa živnosť spravovala pokračovateľom. V roku 2009 dostal živnostník dotáciu z EÚ. Je dotácia príjmom pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne ?
Podľa zákona o dani z príjmov, §9, odsek 2, písmeno s) sú od dane oslobodené aj: -finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Za takýto príjem oslobodený od dane je možné považovať aj dotáciu z EÚ. Keďže je to príjem oslobodený od dane, nevstupuje do zdaniteľných príjmov a teda ani do čiastkového základu dane z ktorého sa počítajú odvody. Pokiaľ by išlo o dotáciu z úradu práce poskytnutú na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá musí byť použitá do 24 mesiacov, tak tá vstupuje do zdaniteľných príjmov, ale ku nej idú v rovnakej čiastke aj výdavky na ktoré bola použitá takže do čiastkového základu ide výsledok z tejto dotácie nula ale môže zvýšiť výšku dosiahnutého príjmu za ten ktorý rok.
Otázku položil:
peterdrobec
2.8.2011 09:41
Dobry den, viete mi prosim poradit, kde mam platit dane a ci musim platit odvody do zdravotnej a socialnej poistovne? Som Slovak, ale zijem uz 5 rokov v Australii. Som podielnikom v Ceskej firme a teraz chcem odpredat cast svojich podielov, za co mam ziskat peniaze ako fyzicka osoba. Viete mi prosim poradit kde mam platit dan ? (Slovensko, Cesko, alebo Australia). Mozem si pripadne vybrat kde to chcem platit ? Tiez mi niekto povedal, ze ked to priznam na Slovensku, tak budem musiet s toho zaplatit odvody do zdravotnej a socialnej poistovne. Pride mi divne platit socialku a zdravutnu v krajine, kde uz 5 rokov nezijem a tak tieto sluzby nemozem ani vyuzivat. Viete mi skusit prosim v tejto veci napisat Vas nazor ? Dakujem pekne Peter
Môj názor: Vy si musíte v prvom kroku určiť tzv. daňový domicil, to znamená že v ktorej krajine budete daňovým rezidentom a v tejto krajine potom podávate daňové priznanie z tzv. celosvetových príjmov. Ste 5 rokov v Austrálii, príjem o ktorý sa jedná pochádza z ČR a neviem, či vôbec máte nejaké príjmy zo zdrojov na území SR a ako ste zdaňoval príjmy doteraz. Podľa toho, ktorú krajinu si ako daňový rezident určíte tak sa budete v oblasti odvodov riadiť jej zákonmi.

Najnovšie príspevky

Nie je vložená žiadna reakcia (názor).

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.Súhlasím